Koordinátor BOZP

Jsme osoby odborně způsobilé pro provádění této činnosti v souladu s § 146 až 18 zákona 309/2006 Sb.

Činnost koordinátora realizujeme v rozsahu:

V období přípravy stavby:

 • Dáváme podněty a doporučujeme technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění BOZP vhodná pro plánování jednotlivých prací, poskytujeme odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění BOZP,
 • zpracováváme Plán BOZP, zajišťujeme jeho odsouhlasení
 • zpracováváme požadavky na BOZP při práci při udržovacích pracích.

V období realizace stavby:

 • koordinujeme spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání,
 • dáváme podněty a na vyžádání zhotovitele doporučujeme technická řešení nebo opatření k zajištění BOZP pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací,
 • spolupracujeme při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností,
 • sledujeme provádění prací na staveništi , upozorňuje na zjištěné nedostatky a požadujeme bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,
 • kontrolujeme zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,
 • spolupracujeme s  organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka,
 • zúčastňujeme se kontrolní prohlídky stavby, k níž jsme přizváni stavebním úřadem.
 • navrhujeme termíny kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených a organizuje jejich konání,
 • sledujeme, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP a projednáváme s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků,
 • provádíme zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi, na něž prokazatelně upozorňujeme zhotovitele, a dále zapisujeme údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.