Technický dozor investora

Naše společnost Vám nabízí výkon stavebního - technického dozoru staveb.

Činnost technického dozoru v průběhu výstavby

 • Seznámení se všemi podklady, které mají vliv na přípravu a realizaci budoucí stavby;
 • Průběžné informování objednatele o stavu přípravy stavby včetně vypracování návrhů na řešení vzniklých problémů;
 • Organizaci předání a převzetí staveniště zhotoviteli stavby včetně protokolárního zápisu a předání základního směrového a výškového vytýčení stavby zhotoviteli;
 • Zabezpečení, organizace a účast na veškerých jednáních s dotčenými orgány a organizacemi, která souvisí s prováděním stavby;
 • Péče o doplňování projektové dokumentace, podle které se stavba provádí, koordinace požadavků autorského dozoru a požadavků zhotovitele;
 • Kontrola zhotovitele a ostatních účastníků výstavby při dodržování podmínek stavebního povolení po celou dobu provádění stavby;
 • Projednávání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebních objektů nebo provozních souborů, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby;
 • Cenovou a věcnou kontrolu provedených prací a zjišťovacích protokolů porovnáním s odsouhlaseným rozpočtem;
 • Informování investora o všech závažných okolnostech vzniklých v rámci stavebních prací při realizaci stavby a to minimálně jedenkrát za měsíc formou „měsíční zprávy o průběhu stavebních prací“ předanou investorovi nejpozději do 20 kalendářního dne následujícího měsíce;
 • Kontrolu podkladů zhotovitele pro fakturování z hlediska věcné náplně podle skutečně provedených prací, kontrola dodržení podmínek fakturace dle uzavřených smluv s potvrzením správnosti svým podpisem;
 • Sledování souladu provedených a fakturovaných prací s položkovými rozpočty jednotlivých stavebních objektů nebo provozních souborů a s celkovým rozpočtem stavby;
 • Kontrolu dodržování všech podmínek a termínů smlouvy o dílo a podávání návrhů na uplatnění majetkových sankcí vůči zhotoviteli stavby včetně písemného zdůvodnění;
 • Ve spolupráci se zhotovitelem díla zajištění svolání kontrolních dnů a řízení jejich průběhu, zabezpečení pořízení zápisu z kontrolních dnů a jejich archivace;
 • Projednání případných změn a doplňků projektové dokumentace, zabezpečení vyjádření autorského dozoru a jejich archivace;
 • Technickou kontrolu prací, technologických postupů a dodávek, zejména soulad jejich provedení s technickými normami a ostatními předpisy vztahujícími se ke kvalitě stavebních prací;
 • Technickou a věcnou kontrolu prací a dodávek stavby, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo znepřístupněny;
 • Spolupráci s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dohled;
 • Projednání návrhů zhotovitele stavby na záměny materiálů, zabezpečení stanoviska autorského dozoru a předkládání návrhů na rozhodnutí objednateli;
 • Kontrolu zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola dokladů prokazujících kvalitu prací včetně archivace všech protokolů, revizních zpráv a zápisů z toho vyplývajících;
 • Kontrolu časového průběhu provádění stavby, dodržování termínů stanovených ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, případně stanoveného časového a finančního harmonogramu prováděných prací. V případě ohrožení dodržení termínů okamžité vyrozumění objednatele včetně předložení návrhu na řešení;
 • Kontrolu řádného uskladnění materiálů na stavbě a pořádku na staveništi;
 • Přípravu podkladů pro předání a převzetí stavby, kontrolu všech dokladů vyžadovaných smlouvou po zhotoviteli pro předání a převzetí stavby;
 • Organizační přípravu předání a převzetí stavby, účast na předání a převzetí stavby včetně pořízení protokolu o předání a převzetí stavby, vymezení všech vad a nedodělků včetně stanovení termínu jejich odstranění;
 • Kontrolu odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby včetně pořízení protokolu o odstranění vad a nedodělků;

Činnost technického dozoru v období po dokončení stavby:

 • Projednání postupu a rozsahu individuálních a komplexních zkoušek včetně zajištěn potřebných správních povolení k jejich provedení, účast při jejich provádění a vyhodnocení;
 • Kontrola při odstraňování zjištěných vad a nedodělků, reklamace případných skrytých vad;
 • Kontrola reklamovaných skrytých vad při jejich odstraňování;
 • Zpracování části podkladů pro závěrečnou zprávu o projektu výhradně však s ohledem na průběh stavebních prací a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí stavby;
 • Stanovisko k předložené dokumentaci pro zkušební provoz