Projektová a inženýrská činnost

Naše společnost nabízí projektovou činnost v oblasti vodohospodářských, dopravních a pozemních staveb a to od studií až po realizační projekty, včetně autorských dozorů stavby. Všechny profese jsou zajištěny vysoce odbornými autorizovanými inženýry v daném oboru s dlouholetými zkušenostmi.

Dále naše firma zajišťuje inženýrskou činnost od zajištění územního rozhodnutí až po kolaudaci stavby.

Zpracujeme pro Vás projektovou dokumentaci v oboru vodohospodářských staveb:

 • inženýrské sítě (vodovody, kanalizace, plynovody)
 • nakládání s odpadními vodami (čistírny odpadních vod, lapáky tuků)
 • nakládání s dešťovými vodami (zasakovací systémy, odlučovače ropných látek)
 • čerpací stanice splaškových vod
 • čerpací AT stanice
 • protipovodňová opatření, povodňové plány
 • studny
 • úpravy vodních toků
 • malé vodní nádrže
 • bazény
 • závlahové systémy
 • zdravotně-technické instalace (vodovody, kanalizace, plynovody) – ZTI

Zpracujeme pro Vás projektovou dokumentaci v oboru dopravních staveb:

 • silniční stavby a městské komunikace
 • výpočet parkovacích stání, návrh parkovacích ploch
 • projekty úprav křižovatek
 • projekty okružních křižovatek
 • projekty autobusových nádraží a zastávek
 • projekty sjezdů, posouzení rozhledu
 • studie a projekty cyklistických stezek a tras
 • projekty komunikací pro pěší, přechody pro chodce
 • studie a projekty bezbariérových tras
 • projekty pěších i obytných zón
 • projekty sportovních ploch, víceúčelová hřiště
 • projekty zpevněných ploch v bytových a průmyslových areálech
 • projekty terénních úprav, projekty zemních prací
 • projekty polních a lesních cest
 • návrh oprav krytu vozovek
 • návrhy a projekty dopravního značení
 • dopravní části územních plánů
 • návrh dopravně-inženýrských opatření pro zajištění realizace pozemních komunikací

Zpracujeme pro Vás projektovou dokumentaci v oboru pozemních staveb, včetně souvisejících profesí:

 • zaměření a digitalizace stávajícího stavu budov
 • studie zastavění území i vnitřního dispozičního řešení objektů
 • průzkumy a studie – inženýrsko geologické, radonové průzkumy, studie oslunění, hlukové studie apod.
 • geodetická zaměření
 • architektonické studie a vizualizace
 • projektovou dokumentaci veškerých pozemních staveb pro územní řízení, pro stavební povolení a ohlášení stavby vč. demolice stavby, dále pak projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele stavby (tendrová dokumentace), projektovou dokumentaci pro realizaci stavby a projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby
 • projektovou dokumentaci pro dotační program Zelená úsporám a jiné dotační tituly (bývá zpravidla vyžadováno ve stupni pro stavební povolení)

Zpracujeme pro Vás energetický audit, průkaz Zajistíme energetická hodnocení projektovaných objektů, zpravidla požadovaných k projektu pro stavební povolení:

 • Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
 • Energetický štítek budovy
 • Energetický audit (EA) – požadovaný k dotačním titulům pro veřejné budovy i panelové projekty pro Zelenou úsporám
 • Odborné posouzení pro Zelenou úsporám na rodinné i bytové domy